التسجيل في المسابقة

regolamento concorso

È bene precisare che l’obiettivo primario del concorso è la promozione turistica del territorio della “Costa degli Dei” (in Provincia Vibo Valentia – Calabria), attraverso la divulgazione di tutte le opere fotografiche che parteciperanno al concorso stesso.

Il nostro scopo è quello di far conoscere al mondo intero i meravigliosi panorami e tramonti sullo Stromboli che si possono ammirare lungo tutte le spiagge vibonesi e dai meravigliosi terrazzamenti naturali del promontorio di Monte Poro.

La nostra scommessa è che diventi nel giro di 5 anni il tramonto più famoso del mondo, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di fotografia provenienti da tutti gli angoli della terra.

L’iscrizione è gratuita. Ci si attende solo che possa divenire virale e possa spingere soprattutto a promuovere questo spettacolo unico al mondo e a divulgare le opere fotografiche dei partecipanti, attraverso mostre itineranti nelle varie città patrocinanti e sponsorizzanti l’iniziativa. 

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e amanti delle bellezze naturali della “Costa degli Dei“.

التسجيل في المسابقة

التسجيل متاح لأي شخص فور إكمال تعبئة نموذج التسجيل.

تبدأ المسابقة الأولى يوم 27 مارس 2019 وتنتهي في 7 مايو 2019.

ستتضمن المسابقة الثانية "غروب أوديس" تسجيلًا جديدًا وستبدأ في الخامس من أغسطس وتنتهي يوم 15 سبتمبر 2019.

 

  • لجنة التحكيم

 

هناك مبدأين للتقييم:

 

  • لجنة التحكيم الفنية:

يمكن لكل قاض التصويت التعبير عن تقيمه بإعطاء درجة من 1 إلى 20 لكل صورة وفيديو لكل متنافس.

  • لجنة التحكيم الشعبية:

سيتم تحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو في المسابقة على قنوات التواصل الاجتماعي(Facebook - Instagram)  التابعة لـ "I Tramonti di Ulisse": غروب أوديس

عن كل 200  إعجاب  = نقطة واحدة.

عن كل 100 مشاركة = نقطة واحدة.

سيقام حفل توزيع الجوائز النهائي في 1 يونيو في إحدى بلديات كوستا ديلي دي "ساحل الآلهة".

سيتم تنظيم معرض متنقل بكل الأعمال الفنية المشاركة بالمسابقة وسيتجول في البلديات المشاركة والراعية للبرنامج .

الفئات والجوائز

تم تقسيم البرنامج الى 3 فئات :

الفئة أ (الصور التناظرية)

الجائزة الأولى: 500 يورو؛

الجائزة الثانية : عطلة نهاية الأسبوع في منتجع 4 نجوم (ليلتان)

الجائزة الثالثة :  ليلة واحدة في نزل B&B في منطقة تروبيا.

طريقة المشاركة

 

يجب تحميل صور الفئة الرقمية على الموقع الإلكتروني أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى : info@itramontidiulisse.it

من 27 مارس إلى يوم 7 مايو 2019 قبل وليس بعد الساعة 11:59 مساءً.

 

سيتم تحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو المشاركة في المسابقة على جميع القنوات الاجتماعية، على موقع المسابقة الرسمي وعلى جميع مواقع شركائنا.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente regolamento.

Ogni autore è titolare di tutti i diritti sui propri originali ed è personalmente responsabile, civilmente e penalmente, delle opere presentate, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

E’ compito dell’Autore informare gli eventuali interessati (soggetti ritratti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e loro ss. mm. ii. nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante con la propria adesione dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, senza fini di lucro,  con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.

In nessun caso gli organizzatori potranno cedere a terzi, ad alcun titolo,  le fotografie in concorso senza previo accordo con l’Autore.

Il 2° concorso “i Tramonti di Ulisse” comporterà una nuova iscrizione e inizierà il 5 agosto e terminerà il 15 settembre 2019.

due i principi di valutazione:

1) giuria tecnica:
ogni giudice potrà esprimere un voto da 1 a 20 per ogni foto del singolo concorrente.

2) giuria popolare:
tutte le foto in concorso verranno caricati sui canali social (Facebook e Instagram) de “I Tramonti di Ulisse”:
200 likes=1 punto.
100 condivisioni = 1 punto.

La premiazione finale si terrà il 1° giugno in uno dei comuni della Costa degli Dei.

Con tutte le opere in gara verrà allestita una mostra itinerante nei comuni patrocinanti e sponsorizzanti il concorso.

Sharing is caring!